התיק של ינון

איך לקרוא את המאזן – התחייבויות והון עצמי (שיעור 7)

15/07/2010 • ינון אריאלי

בשיעור הקודם למדנו כיצד לקרוא את סעיפי הנכסים מהמאזן של חברת דלק רכב. בשיעור הנוכחי נלמד כיצד לקרוא את סעיפי ההתחייבויות וההון העצמי.

נזכיר כי הנתונים בדוחות מופיעים בדרך כלל באלפי ש”ח, ולכן גם אנו נשתמש ביחידה זו. כלומר, בכל מקום בו נציין 123, המשמעות תהיה 123 אלף ש”ח (123,000 ש”ח). באותו אופן, המשמעות של 1,234 היא 1,234 אלפי ש”ח השווים ל- 1.234 מיליון ש”ח.

התחייבויות (עמוד 4 בדוח החברה)

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים: הלוואות מבנקים שמועד פירעונן קצר מ- 12 החודשים הקרובים. בדוגמא שלנו: 680,411 .

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים: התחייבויות כספיות לספקים ונותני שירותים בגין סחורות ושירותים שסיפקו לחברה והיא עדיין לא שילמה בעבורם. בדוגמא שלנו: 567,149 .

זכאים ויתרות זכות: התחייבויות תשלום לעובדי החברה או לאחרים שאינם ספקים או נותני שירותים לחברה. בדוגמא שלנו: 63,496 .

דיווידנד שהוכרז: סכום תשלומי הדיווידנדים שבכוונת החברה לחלק למחזיקי המניות שלה בזמן הקרוב. במקרה שלנו לא הוכרז כל תשלום דיווידנד.

סך ההתחייבויות השוטפות: סך ההתחייבויות השוטפות של החברה, כלומר סכום כל סעיפי ההתחייבויות השוטפות. בדוגמא שלנו:

680,411 + 567,149 + 63,496 = 1,311,056

התחייבויות לזמן ארוך

התחייבויות בגין הנפקת מניות חסומות: התחייבויות בגין הנפקת מניות לבעלי החברה שאינן ניתנות למסחר (אלו הן מניות שהוצעו למנכ”ל החברה, ראו ביאור 3א בנספח של הדוח). בדוגמא שלנו: 109,111 .

הלוואות מתאגידים בנקאיים: הלוואות מבנקים שיוחזרו לאורך תקופה ארוכה. בדוגמא שלנו: 31,680 .

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד: התחייבויות של החברה כלפי עובדיה שסיימו את עבודתם בחברה, כגון: פיצויי פיטורין ואחרים. בדוגמא שלנו: 3,122 .

סך ההתחייבויות לזמן ארוך: בדוגמא שלנו:

109,111 + 31,680 + 3,122 = 143,913

הון עצמי (עמוד 4 בדוח החברה)

הון עצמי: ההון העצמי של החברה ובעלי המניות שלה. בדוגמא שלנו: 532,464 .

 שימו לב, כי אכן מתקיים השוויון עליו מתבסס המאזן, הקובע כי חיבור סך ההתחייבויות עם ההון העצמי שווה בדיוק לסך הנכסים של החברה:

התחייבויות + הון עצמי = 1,311,056 + 143,913 + 532,464 = 1,987,433 = נכסים

  כעת אתם יודעים כיצד לקרוא את הנתונים מתוך המאזן!

זאת הייתה דוגמא לקריאת הנתונים מהמאזן של חברה הנסחרת בבורסה בת”א. כעת, תוכלו להיעזר בדוגמא זו על מנת לקרוא בקלות את הנתונים מהמאזנים של החברות האחרות הנסחרות בבורסה בת”א.

נמשיך ונבין את הסעיפים בדוח רווח והפסד…

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X