התיק של ינון

איך לקרוא דוח רווח והפסד (שיעור 9)

15/07/2010 • ינון אריאלי

בשיעור זה נלמד כיצד לקרוא את הנתונים מדוח רווח והפסד של חברה הנסחרת בבורסה בת”א. כרגיל, בתור דוגמא נשתמש בתבנית דוח רווח והפסד כפי שהיא מופיעה בדוח של חברת דלק רכב לרבעון השלישי של שנת 2006.  

כיצד בנוי דוח רווח והפסד  

דוח רווח והפסד מציג את הכנסות והוצאות החברה במספר תקופות שונות המצוינות בחלק העליון של טבלת הדוח (ראו בתרשים בהמשך העמוד). העמודה הימנית ביותר מציגה את סכום הנתונים המצטבר עבור כל הרבעונים של שנת המס הנוכחית שנסתיימו (במקרה שלנו מדובר בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2006, כלומר 9 החודשים הראשונים של שנת 2006). העמודה השנייה מימין מציגה את הנתונים המצטברים עבור הרבעונים המקבילים משנת המס הקודמת (במקרה שלנו מדובר בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2005).  

שתי העמודות הבאות מציגות את הנתונים של הרבעון האחרון בשנת המס הנוכחית (במקרה שלנו הרבעון השלישי שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2006) והרבעון המקביל בשנת המס הקודמת (במקרה שלנו הרבעון השלישי של שנת 2005). העמודה השמאלית ביותר מציגה את הנתונים של ארבעת הרבעונים של שנת המס המלאה האחרונה כולה (במקרה שלנו כל שנת המס 2005).  

על מנת לברר את מידת הרווחית והצמיחה של חברה אנחנו נוהגים לבחון את נתוניה בארבעת הרבעונים האחרונים. על מנת לקבל את הערך של ארבעת הרבעונים האחרונים, עלינו לקרוא תחילה את הנתונים המצטברים של הרבעונים מהשנה הנוכחית, שיופיעו בעמודה הימנית ביותר. במקרה שלנו יהיו אלה שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2006 (או תשעת החודשים הראשונים של 2006). כעת, עלינו לחבר אליהם את הנתונים של הרבעון האחרון של שנת 2005. נוכל לקבל זאת על ידי חיסור הנתונים של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2005 (המופיעים בעמודה השנייה מימין) מהנתונים של כל שנת 2005 (המופיעים בעמודה השמאלית ביותר).  

נשמע מסובך? בואו נסתכל על דוגמא שתבהיר לכם את העניין.  

נניח שאתם מעוניינים לחשב את סך המכירות של ארבעת הרבעונים האחרונים. ארבעת הרבעונים האחרונים יהיו מורכבים משלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2006 יחד עם הרבעון האחרון של שנת 2005. סך המכירות של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2006, מופיע בראש הדוח בעמודה הימנית ביותר, ועומד על 3,154,402 אלפי ש”ח (מסומן במלבן כחול בתרשים). כעת, עליכם לחשב את המכירות של הרבעון האחרון בשנת 2005.  

סך המכירות של כל שנת 2005 מופיע בעמודה השמאלית ביותר, ועמד על 3,867,806 אלפי ש”ח (מסומן במלבן אדום בתרשים). סך המכירות של שלושת הרבעונים הראשונים בשנת 2005 מופיע בעמודה השנייה מימין ועומד על 2,991,771 אלפי ש”ח (מסומן במלבן ירוק בתרשים). סך המכירות של הרבעון האחרון בשנת 2005 יהיו לכן 876,035 אלפי ש”ח (876,035 = 2,991,771 – 3,867,806).  

כעת, נחבר את המכירות של הרבעון הזה לשלושת הרבעונים הראשונים של 2006 ונקבל את סך המכירות של ארבעת הרבעונים האחרונים, שיהיו 4,030,437 אלפי ש”ח (4,030,437 = 3,154,402 + 876,035).  

באופן דומה תוכלו לחשב את התוצאות הפיננסיות של ארבעת הרבעונים האחרונים לכל אחד מסעיפי הדוח.  

  

קוראים את דוח רווח והפסד  

כעת, בואו נקרא את הנתונים מתוך הדוח על פי הסדר בו הם מופיעים, מהמכירות ועד לרווח הנקי. שימו לב כי הסימן מסמן הפחתה של הסעיף המדובר, הסימן מסמן חיבור והסימן מסמן שוויון (כלומר תוצאת ביניים). לפני שנתחיל רק נזכר כי כל הנתונים הם באלפי ש”ח.  

מכירות: בראשית הדוח יופיעו סך המכירות של החברה בתקופה המדוברת. כפי שראינו קודם לכן, לצורך חישוב המכירות של ארבעת הרבעונים האחרונים עלינו להחסיר את המכירות של 9 החודשים הראשונים של שנת 2005 מהמכירות של שנת 2005 כולה, ולחבר את התוצאה למכירות של 9 החודשים הראשונים של שנת 2006.  

עלות המכירות (עלות המכר): סך העלויות לצורך ייצור מוצרי החברה.  

רווח גולמי: הרווח לאחר הפחתת עלויות המכר מהמכירות.

הוצאות מכירה ושיווק: 

הוצאות הנהלה וכלליות:  

רווח מפעולות רגילות (רווח תפעולי): זהו למעשה הרווח של החברה מהפעילות העסקית שלה בלבד.  

הכנסות (הוצאות) מימון: הכנסות או הוצאות מריביות והצמדה והוצאות פיננסיות אחרות (סכום בתוך סוגריים מציין מספר שלילי, כלומר יש להחסירו מהרווח התפעולי).  

הכנסות אחרות נטו: הכנסות אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה.  

רווח לפני מיסים על ההכנסה: הרווח לפני הפחתת מיסים.  

מיסים על ההכנסה: תשלום המיסים למס הכנסה.  

רווח לאחר מיסים על ההכנסה: הרווח לאחר הפחתת המיסים.  

חלק החברה ברווחי חברה כלולה:  

רווח נקי: הרווח נטו של החברה.  

רווח נקי למניה (בש”ח למניה)
הרווח הנקי מחולק במספר המניות הכולל של החברה. 

 רווח בסיסי למניה:  

 רווח מדולל למניה: הרווח הנקי מחולק במספר המניות הכולל של החברה, האופציות ומניות הבכורה בהם מחזיקים משקיעי החברה.  

 כעת אתם יודעים כיצד לקרוא את הנתונים מתוך דוח רווח והפסד.  

זאת הייתה דוגמא לקריאת הנתונים מדוח רווח והפסד של חברה הנסחרת בבורסה בת”א. כעת, תוכלו להיעזר בדוגמא זו על מנת לקרוא בקלות את הנתונים מדוחות רווח והפסד של החברות האחרות הנסחרות בבורסה בת”א.

הדוח האחרון, הוא דוח תזרים המזומנים. לחצו ולימדו כיצד לקרוא את דוח התזרים…

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X