התיק של ינון

המדריך להשקעה במניות – הדוחות הפיננסים (4)

המדריך להשקעה במניות – הדוחות הפיננסים (4)

הנתונים המרכזיים באמצעותם ניתן להעריך את שוויה האמיתי של חברה, נמצאים בדוחות הפיננסים שלה. כל חברה, מחוייבת לפרסם דוח פיננסי אחת לרבעון, הנקרא דוח רבעוני, אשר כולל פירוט של פעילויותיה השונות לאורך שלושת החודשים האחרונים, את נתוניה הפיננסים הנוכחיים, את תוצאות פעילותה העסקית ולעיתים גם תחזית לגבי העתיד. אחת לשנה, בסיום השנה העסקית של החברה, היא מחוייבת גם לפרסם דוח מקיף יותר, הכולל פירוט נרחב יותר וסיכום של תוצאות פעילותה העסקית בשנה האחרונה.

הערכת שוויה האמיתי של חברה, או המחיר האמיתי בו צריכות להסחר מניותיה, מתבססת בעיקר על הנתונים המופיעים בדוחות הפיננסים של החברה. אין הכרח להיות מומחה בקריאת דוחות פיננסים, אך כל משקיע אקטיבי המעוניין להשקיע במניות, חייב לרכוש יכולת בסיסית לפחות של קריאה והבנה של הדוחות הפיננסים של החברה. כאן, נציג רק את עיקרי הדברים. פירוט נרחב תוכלו לראות במדריך לקריאת הדוחות הפיננסים.

כיצד בנויים הדוחות הפיננסים

המבנה הכללי של הדוחות הפיננסים הוא דומה עבור כל החברות, אולם כל חברה נוהגת להציג את הנתונים השונים בסדר שונה, ולעיתים גם במינוח שונה במקצת. בתחילת הדוח מוצגים בדרך כלל נתונים היסטוריים כלליים על החברה, על המגזר שלה ועל אופי פעילותה ומוצריה. לאחר מכן, מוצגות טבלאות המרכזות את הנתונים הפיננסים הנוכחיים ותוצאות הפעילות העסקית של החברה בתקופה אליה מתייחס הדוח. הנתונים הללו הם שישמשו אותנו בבואנו להעריך את שוויה של חברה, ואותן עליכם להכיר במיוחד. בסיום הדוח, תוצג הפרשנות של הנהלת החברה באשר לתוצאות הפעילות שהוצגו בטבלאות הפיננסיות, ולעיתים גם תחזית באשר לעתיד פעילותה של החברה.

בכל דוח תמצאו שלוש טבלאות פיננסיות מרכזיות*: המאזן, דוח רווח והפסד, ודוח תזרים המזומנים.

המאזן, מציג את מצבה הפיננסי של החברה בעת כתיבת הדוח, ומתבסס על העובדה שסך נכסי החברה שווה לסכום התחייבויותיה וההון עצמי שלה. החלק הראשון במאזן, הנכסים, כולל את כלל המשאבים הנמצאים בידי החברה שיש להם ערך כספי חיובי, כגון מזומנים, השקעות בניירות ערך, מפעלים, בניינים, מכונות ועוד. המאזן כולל גם את נכסים בלתי מוחשיים, כגון המותג המסחרי של החברה, פטנטים ואחרים.

החלק השני של המאזן, מורכב מההתחייבויות וההון העצמי של החברה. ההתחייבויות, הן מכלול ההתחייבויות הפיננסיות של החברה לספקיה ולעובדיה, והאשראי שנטלה מגופים בנקאיים או ממשקיעים פרטיים. ההון העצמי של החברה, מייצג את סכום ההשקעה הכספית של בעלי המניות של החברה, את הון המניות הנמצא ברשות החברה עצמה, את הון מניות הבכורה ואת עודפי הרווח שנוצרו לחברה ולא חולקו כדיבידנד בין המשקיעים.

דוח רווח והפסד, מפרט את הכנסות והוצאות החברה לאורך תקופת הדוח. בראש הדוח, מוצג סך המכירות של החברה כתוצאה מהפעילות העסקית שלה. בהמשך הדוח, מופחתות (או מתווספות) הוצאות (או הכנסות) שונות, כגון הוצאות תפעוליות, הוצאות מימון ואחרות, עד ההגעה לשורה התחתונה – שורת הרווח הנקי של החברה.

הדוח האחרון, הוא דוח תזרים המזומנים, המשלב את הנתונים מהמאזן ומדוח רווח והפסד, ומציג רק את הגדלים שכרוכים בתזרימי מזומנים כלשהם. דוח התזרים מתחלק לשלושה חלקים – תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, כגון הוצאות כספיות לצורך רכישת חומרי גלם, תזרימי מזומנים מפעילות השקעות, כגון רכישת נכסים חדשים, ותזרימי מזומנים מפעילויות מימון, כגון לקיחת הלוואות או חלוקת דיבידנדים.

על מנת להצליח במשימתכם להעריך בצורה נאותה את שווין של חברות, יהיה עליכם להבין את משמעותם של הסעיפים העיקריים בדוחות ולהיות מסוגלים לקרוא אותם. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת בשלב זה, אנא למדו זאת תחילה באמצעות המדריך לקריאת הדוחות הפיננסים, ורק לאחר מכן המשיכו ללמוד את המדריך הנוכחי.

היכן ניתן לראות את הדוחות הכספיים של החברות השונות

כל חברה מחויבת לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרשות לניירות הערך של המדינה בה היא נסחרת. במקרה שחברה נסחרת בבורסות ביותר ממדינה אחת היא מחויבת לפרסם את דוחותיה בכל אחת מהמדינות בהן היא נסחרת (הדוח יהיה כמובן זהה בכל המקומות, ובדרך כלל יכתב גם באותה השפה).

את הנתונים מהדוחות הפיננסים השונים של חברה כלשהי, תוכלו לראות באתר באמצעות הקלדת שמה או הסימן שלה בתיבת החיפוש בראש העמוד. את דוחותיהן הכספיים המקוריים של החברות הנסחרות בבורסה בת”א ניתן לראות (בפורמט PDF) במערכת ההודעות של הבורסה הישראלית – מאיה, ואת הדוחות הכספיים של החברות הנסחרות בבורסות בארה”ב ניתן לראות באתר הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC).

* למעשה, תמצאו טבלה נוספת המציגה את השינויים בהון העצמי של החברה, כגון הון מניות חדש שהונפק במהלך התקופה, הדיבידנדים שחולקו וכדומה. טבלה זו עשויה להיות שימושית עבור מטרות מסויימות, אך היא אינה נדרשת לצורך הערכת השווי של חברה.

כעת, לחצו כאן ולמדו מהן השיטות להערכת השווי הנכון של חברה ומניה.

רוצים לדעת איזה מניות אני קונה עכשיו?
לחצו כאן לצפייה בתיק שלי

איך לקנות מניות שעולות במאות אחוזים בשנים הבאות? 

X